ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟΥ

 • Ο Μισθωτής οφείλει να κάνει καλή χρήση του ενοικιαζόμενου ποδηλάτου και του εξοπλισμού καθώς και να εφαρμόζει τις οδηγίες ασφαλείας και τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας.
 • Πριν την παραλαβή του ποδηλάτου και του εξοπλισμού, ο μισθωτής έχει ελέγξει τη συνολική κατάσταση αυτού (καθαριότητα, καλάθι, κλειδαριά, σέλα, κλπ) και κυρίως τα σημεία που σχετίζονται με την ασφάλεια (φρένα, φως, κουδούνι). Ο μισθωτής οφείλει να αναφέρει στην εκμισθώτρια οποιαδήποτε βλάβη ή δυσλειτουργία του ποδηλάτου ή του εξοπλισμού πριν την υπογραφή του συμφωνητικού. Οι παρατηρήσεις αυτές καταγράφονται στο μισθωτήριο. Καμία επιπλέον βλάβη δε θα μπορεί να καταγραφεί μετά την έναρξη της μίσθωσης. Το ποδήλατο και οι εξοπλισμός θα θεωρούνται ότι έχουν μισθωθεί σε άρτια κατάσταση.
 • Σε περίπτωση που το ποδήλατο δεν επιστραφεί εντός 24 ωρών μετά την προγραμματισμένη μέρα και ώρα, το ποσό της εγγύησης θα παρακρατηθεί.


ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑΣ

 • Ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε ζημία του ποδηλάτου και του εξοπλισμού κατά τη διάρκεια της μίσθωσης είτε την προκάλεσε αυτός είτε όχι.
 • Σε περίπτωση ζημίας, ο μισθωτής οφείλει να πληρώσει το κόστος αντικατάστασης του ανταλλακτικού, δηλαδή την τιμή αυτού σαν να ήταν καινούργιο, και τα εργατικά. Η τιμή αυτού αναγράφεται στον τιμοκατάλογο λιανικής του κατασκευαστή. Τα εργατικά αναγράφονται στον τιμοκατάλογο του καταστήματος.
 • Το ποδήλατο και ο εξοπλισμός μισθώνονται καθαρά. Ο μισθωτής οφείλει να τα επιστρέψει στην ίδια κατάσταση, εκτός και αν ο καιρός είναι άσχημος. Στην αντίθετη περίπτωση είναι δυνατόν να επιβαρυνθεί με το κόστος καθαρισμού αυτών, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο του καταστήματος.


ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

 • Ο μισθωτής είναι υπεύθυνος για τη χρήση του ποδηλάτου καθ’όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
 • Συνεπώς, ο μισθωτής ευθύνεται για κάθε υλική και σωματική ζημία υποστεί ή προκαλέσει σε τρίτο είτε ενέχεται άμεσα είτε όχι.


ΑΣΦΑΛΕΙΑ

 • To μισθωμένο ποδήλατο και o εξοπλισμός είναι ασφαλισμένα.
 • Η εκμισθώτρια δεν έχει καμία άλλη αστική ευθύνη πέραν αυτής που περιγράφεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο.


ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

 • Σε κάθε διαφορά που θα προκύψει από τη μίσθωση, εφαρμοστέο είναι το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, ενώ για κάθε θέμα που δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη εδώ, ισχύουν συμπληρωματικά οι διατάξεις περί μισθώσεως πράγματος του Αστικού Κώδικα.